Lunds budget

14-15 juni diskuterade och beslutade kommunfullmäktige om en budget för Lunds kommun. Feministiskt initiativ la för andra gången en egen budget för kommunen.

Våra kommunfullmäktigerepresentanter Pernilla, Cherry, Marit och Joakim har debatterat för viktiga satsningar för Lund.

Flera partier la egna budgetar. De budgetförslag som lades fram kom från:

Feministiskt initiativ
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Liberalerna
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
FörNyaLund
Sverigedemokraterna

Varje parti fick i början av sammanträdet 10 minuter till sitt förfogande för att presentera och argumentera för sin budget. Feministiskt initiativ Lunds inledningsanförande av Pernilla West, vår gruppledare i fullmäktige, finns att läsa här: https://www.facebook.com/FeministisktInitiativLund/posts/1414672931960808:0

Här följer en sammanfattning av budgeten som togs i kommunfullmäktige och vad vi i Feministiskt initiativ lyfte som viktigt.

Allt som allt var det sju budgetförslag som debatterades i kommunfullmäktige. Störst fokus låg på Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget – eftersom de styr kommunen. I stort gick Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget igenom. Deras budget innebär nedskärningar med flera miljoner på samtliga områden i kommunen: skola, bygg-och stadsplanering, vård-och omsorg och socialt arbete.

Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budget gick dock igenom i kultur-och fritidsnämnden vilket innebär att de inte kommer att behöva göra någon nedskärning.

Feministiskt initiativ la fram en budget utan nedskärningar, vilket vi tillsammans med Vänsterpartiet var ensamma om.

BYGG-OCH STADSPLANERING

Byggnadsnämnden har hand om den fysiska planeringen för byggnader och utarbetar kommunens översiktsplaner och detaljplaner. Budgetbeslutet som gick igenom är att byggnadsnämnden ska skära ned sammanlagt 496 tusen kronor.

Tekniska nämnden har bland annat hand om kollektivtrafiken, park-, natur- och skogsområden, väghållning och förvaltning av kommunens markreserv. Budgetbeslutet som gick igenom är att tekniska nämnden ska skära ned med sammanlagt 3,6 miljoner kronor.

Vår representant Gubb Marit Stigson gick upp och debatterade för vårt budgetförslag, där vi bland annat anslagit 10 miljoner kronor i investeringar och 1 miljoner kronor i drift till underhåll av gator och parker i det offentliga rummet. Såhär löd hennes anförande:

Precis som förra året lägger F! en budget för tekniska nämnden som syftar till att tillgodose behoven hos alla som bor i, eller besöker Lunds kommun. Vårt offentliga rum ska vara tillgängligt för alla oavsett vilka papper du har eller saknar, hur din kropp fungerar, vilket kön du identifierar dig som, eller hur du föredrar att tillbringa din fritid. Nästan alla måste någon gång vistas på allmän plats, och då ska den platsen fungera för alla.

Det offentliga rummet är den enda plats i kommunen där alla äger tillträde, oavsett syfte, utan att behöva förhålla sig till öppettider eller konsumera något för att rättfärdiga sitt varande. På grund av detta är det extra viktigt att kommunens förvaltning kan tillgodose behovet av löpande underhåll, men även utformning av trevliga miljöer på dessa platser. Detta är något som vi politiker måste ta ansvar för.

Som bekant så har vi i Lund en växande underhållsskuld, vilket innebär att vi för varje år som går har ett större och större behov av att rusta upp lekplatser, asfaltera om cykelbanor, klippa häckar och plantera blommor. Kostnaden ökar för varje år vi säger nej till att ta tag i problemet på allvar. I takt med att staden och tätorterna växer med fler bostads- och arbetsytor växer även behovet av underhåll, och även om det sker gradvis, så slits det offentliga rummet sakta men säkert och blir både osäkert och otrevligt för de som vistas här. Dessutom blir åtgärderna dyrare för varje år som går.

Enligt förvaltningen skulle vi behöva satsa ungefär 10 mkr per år bara för att se till att underhållsskulden inte ökar ytterligare. Det kan upplevas som en stor summa pengar. Men det är inte på långa vägar så stor att den inte vägs upp av det positiva i en trygg och tillgänglig offentlig miljö. På grund av ändrade förutsättningar kan vi nu lägga den stora summan 10 mkr som en investering, vilken i sin tur endast genererar 1 mkr i driftbudgeten, varför detta inte blir lika kännbart för Lunds skattebetalare.

Just därför vill feministiskt initiativ, utöver full pris- och lönekompensation, ge tekniska nämnden en utökad ram på 10 mkr i investeringar per år, i syfte att börja beta av underhållsskulden och säkra tillgången till väl förvaltad utomhusmiljö för alla som vistas i Lunds kommun.

En sådan satsning gynnar såväl social hållbarhet som ekologisk. Det offentliga rummet blir säkrare, tryggare och mer tilltalande. Dessutom lockar bättre underhåll av gång- och cykelstråk till användandet av mer miljövänliga transportsätt. Till sist är det även en satsning på ekonomisk hållbarhet, eftersom vi ser till att skulden slutar växa.”

KULTUR-OCH FRITID

Kultur-och fritidsnämnden är ansvariga för bland annat kultur-och idrottsfrågor. De har även ansvar över samtliga av Lunds bibliotek. I kultur- och fritidsnämnden gick Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag igenom. Nämnden fick inga nedskärningar, men ett beslut om att införa en ”musikcheck”. Feministiskt initiativ ställde sig inte bakom beslutet om musikcheck, då konkurrensen den skapar riskerar leda till otrygghet för anställda inom kulturområdet och då övriga konsekvenser av musikcheck inte är utredda. Ni kan läsa om hur det gick när Staffanstorp införde musikcheck här: https://www.sydsvenskan.se/2016-01-31/musikskolan-sager-upp-larare

Pernilla West lyfte istället våra viktiga satsningar som att satsa på att inkludera nyanlända i kultur-och idrottsområdet, hitta lokaler för kulturutövare, ta hand om det eftersatta underhållet av kultur-och idrottslokaler och verka för jämställd idrott.

VÅRD-OCH OMSORG

Vård-och omsorgsnämnden har hand om vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De två målgrupper som främst står i fokus för verksamheten är äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Budgeten som gick igenom innebär att vård-och omsorgsnämnden måste skära ned med 28 miljoner kronor.

Feministiskt initiativ lyfte vikten av att inte skära ned i vård-och omsorgsverksamheten och istället satsa på personalen och verksamheterna som hjälper människor med vård-och omsorg.

Vår representant Cherry Batrapo gick upp och debatterade bland annat för våra förslag om sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen och att avskaffa delade turer. Såhär löd hennes anförande:

”Vård och omsorg är budgetmässigt den största förvaltningen. När Barn och skolnämnderna slås ihop till en nämnd kommer den bli störst men än så länge är det vi. Jag har tidigare sagt att jag ofta blir imponerad över det arbete som förvaltningen gör. Den består av så många olika delar, med väldigt varierande typer av verksamheter som alla är komplexa och behöver sina specifika kompetenser för att ge den vård och omsorg, och det stöd som Lundabor behöver och har laglig rätt till.

Så gott som varje nämndsmöte får vi politiker nya insikter som får oss att samstämmigt utbrista ”vad bra, det här borde verkligen nå ut till allmänheten”.

Men lika ofta får vi ta del av nulägesrapporter och prognoser som ger oss kunskap om våra nuvarande, och kommande, brister och risker.

Jag tycker det är rent utav oseriöst att budgetera för besparingar i Vård och omsorg. Med den insyn och kunskap vi får av förvaltningen håller det inte när MCKd vill att undersköterskor ska arbeta fler timmar för samma lön. Det låter märkligt att å ena sida beskriva sin budget som en historisk sensation där nämnderna ges symbolisk frihet under ansvar, men samtidigt explicit uttrycka att pengar som används till undersköterskelöner MÅSTE tas från skola, vård och omsorg. Hur detta finansieras handlar väl om prioriteringar, även mellan olika nämnder.

Eller Liberalernas Lund där man ska åldras tryggt men lägre krav ska ställas på personalen och högre krav på besparingar generellt.

Sverigedemokraterna tar ju visserligen inte del av förvaltningens information under nämndsmöten, men deras budget är oseriös på helt vanligt SD-vis.

Men nu är vi alla här som representanter för våra väljare och vi får väl anta att alla lägger fram budgetförslag som våra respektive väljare vill ha. Vi i F! svarar för våra väljare när vi säger att vi inte vill skära ner i vård och omsorgssektorn. Vi vill i stället stärka den. Vi har sett att det finns tidigare satsningar som förutom ökad nöjdhet hos såväl brukare som personal, dessutom visat sig innebära en kostnadsminskning. Vi ser att vi måste fortsätta budgetera för att möjliggöra satsningar och har förstås därför med sådana i vår rosa budget. Det är dags att få bort de delade turerna och det är dags för Lund att likt andra kommuner prova 6-timmars arbetsdag.”

SOCIALA FRÅGOR

Socialnämnden är den politiska styrelsen för socialförvaltningen. Socialförvaltningen har ansvar över socialtjänstens insatser. Förvaltningen samordnar även arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Socialnämnden ska i enlighet med budgeten som röstades igenom nu skära ned med 4,4 miljoner kronor.

Vi i Feministiskt initiativ lyfte våra viktiga satsningar för att HBTQ-certifiera socialförvaltningen, behålla härbärget för EU-medborgare i utsatthet, fortsätta IOP-avalet om härbärge och införa en tak-över-huvudet-garanti i Lunds kommun. Såhär löd vår representant Joakim Månsson Bengtssons angörande:

Medmänniskor. Socialnämnden i Lund har ett omfattande och med rådande ekonomiska förutsättningar oerhört svårt uppdrag. En mycket stor del av förvaltningens uppdrag består av lagstyrd verksamhet som inte kan omfattas av nedskärningar utan att vi samtidigt åsidosätter rättssäkerheten. Lunds kommun bör sträva efter att vara en ledstjärna i solidaritet, generositet och ansvar för medmänniskor som befinner sig i utsatta och svåra situationer och det måste göras genom att visa en politisk vilja att se till att tjänstepersoner inte ska behöva rätta sig efter kassakistans aktuella storlek utan efter det uppdrag och skyldigheter socialtjänsten har att värna, hjälpa och möjliggöra ett gott och värdigt liv för alla som vistas i Lunds kommun. Socialnämnden står även inför utmaningar gällande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet efter inspektion från Arbetsmiljöverket. Genom att budgetera för full pris- och lönekompensation och satsningar på områden och målgrupper vi ser som prioriterade vill vi säkerställa att förvaltningen kan tillgodose de behov som finns hos människor i Lunds kommun.

Med utgångspunkt i grundläggande mänskliga rättigheter och en i solidaritet ser vi inga möjligheter till nedskärningar i Socialnämndens budget, den behöver istället förstärkning och satsningar. HBTQ-certifiering är en just en satsning som vi föreslår. Detta är något som tydligt framkommer som behov, uttryckt från medborgare, under hela året men inte minst under årets LundaPride. Det behövs certifieringar eller motsvarande utbildningar av många fler verksamheter än just under Socialnämnden, men också här. Vi har föreslagit det till exempelvis skolor tidigare och nu inom socialförvaltningen. Alla medmänniskor i Lund ska bemötas på ett korrekt och bra sätt. Vi ser behovet och vikten av att det arbetas strukturellt med normkritik och att höja kompetensen i dessa frågor hos våra medarbetare.

Något som också är en högt prioriterad fråga för Fi är situationen för EU-medborgare som pga av ett ruttet system, globalt, vistas i utsatthet i Lund och söker arbete eller ber om hjälp för att klara sin och sin familjs försörjning. I Lunds kommun har det funnits en fin politisk majoritet för att EU-medborgare i utsatthet ska få sova tryggt, säkert och få sina mänskliga rättigheter respekterade och detta har kunnat uppnås i med att det funnits minst ett härbärge riktat till gruppen i över 2, och ett halvt år. Tack vare Härbärget har det visat sig att ideell sektor kan ägna sig åt samhällsguidning utöver att fysiskt erbjuda sängar, dusch och kök. Detta har resulterat i att flertalet EU-medborgare i utsatthet har sökt och fått arbete och även mer hållbara bostadslösningar. Det är otroligt värdefullt för såväl individer som för samhälle och det är ett arbete som ska få förutsättningar att fortsätta.

På samma tema återfinns ännu ett uppdrag till socialnämnden i Feministiskt initiativs budgetförslag. Det om att det ska finnas en ”Tak över huvudet garanti” gällande alla medmänniskor som vistas i Lund. Hemlösheten måste bekämpas och hämmas. Ingen ska tvingas sova på gator, i parker, på bänkar. Det är inte värdigt Lund och det är inte värdigt en så rik nation som Sverige. Vi kan om vi vill garantera alla tak över huvudet. Och det vill Feministiskt Initiativ.”

SKOLA

Utbildningsnämnden och Barn-och skolnämnden har hand om frågor som berör skola och utbildning.

Barn-och skolnämnden har hand om för-och grundskolan och skolbarnomsorgen i kommunen. Budgeten som gick igenom innebär att barn-och skolnämnden ska skära ned med 37 miljoner kronor. Feministiskt initiativ gav full kompensation till nämnden med 2 miljoner extra för en stärkt skola.

Utbildningsnämnden har hand om gymnasieskolor, vuxenutbildning, modersmål och SFI-undervisning. Budgeten som gick igenom här innebär att utbildningsnämnden måste skära ned med 5,3 miljoner i sin verksamhet. Pernilla West lyfte i sitt anförande våra satsningar på normkritisk utbildning och stärkt elevhälsa i utbildningsnämnden.

SERVICE

Servicenämnden har ansvar över Serviceförvaltningen. Förvaltningens uppgift är att tillgodose kommunens behov av tjänster och lokaler. I detta ingår bland annat måltidsservice. Servicenämnden tar betalt för sina tjänster och finansierar på så sätt till stor del sin egen verksamhet.

Vi i Feministiskt initiativ lyfte vårt uppdrag om vegetabilisk norm i kommunala verksamheter. Det är bra för miljön, bättre för djuren och bra för hälsan.

Ytterligare 4 miljoner i nedskärningar lades på kommunkontoret och andra mer kommunövergripande områden.

HJÄRTERUM

Feministiskt initiativ bojkottar Almedalsveckan i år för att markera mot att organiserade nazister tillåts närvara, Den 2 juli genomför vi en nationell kampanjdag #HJÄRTERUM, i hela landet, för att uppmärksamma vikten av att trygga allas rätt att ta plats i det offentliga rummet. Det gör vi även i Lund.
Som ett led i denna kampanj har vår Partiföreträdare Caroline och kommunfullmäktigeledamot Cherry skapat #hjärterum i Lund. 
Vi får aldrig acceptera att antidemokratiska krafter tillåts delta i våra gemensamma politiska och demokratiska rum. Här gäller överenskommelsen om att alla människor är lika mycket värda.​

Kultivera Kulturen!

kultur2

Nu drar vi igång Kultivera Kulturen! Följ med oss och ta del av Lunds kulturutbud. På vår hemsida och på Facebook kommer vi framöver att uppmärksamma olika kulturevenemang som vi tycker verkar särskilt intressanta. F! Lund vill lyfta konst och kultur som bärare av demokrati och social hållbarhet. Vi vill stödja lokala kulturyttringar och vidga våra perspektiv tillsammans. Så håll koll på fliken Kultivera Kulturen! här på hemsidan. Vi lägger upp våra tips fortlöpande, och vill ni träffa oss i foajén så tveka inte att höra av er!

Glada hälsningar /Sarah & Cherry

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.” Marie Curie

F! Lund med i PRO:s paneldebatt!

PRO (Pensionärernas riksorganisation) Lund bjuder varje år in kommunens politiska partier för frågestund och diskussion angående äldrefrågor. Feministiskt initiativ deltog i år tillsammans med S, V, C, L, och FNL. På plats från F! fanns Cherry Batrapo och Bo Wennergren. Publiken ställde många viktiga frågor om bl a kollektivtrafik, personalbemanning på boenden, stadsplanering, aktiviteter i Stadsparken, prioriteringar, och förstås den kommande budgeten.

F! lyfte våra ställningstaganden om att vi avstår uttag från LKF (Lunds kommunala fastighetsbolag), att vi behåller fria bussresor för lundabor som fyllt 75 år, och att vi premierar att rusta upp gång och cykelvägar framför att bygga för ökad biltrafik. Vi tog också tydligt avstånd från att anställda inom Vård -och omsorgsförvaltningen ska få ökad obetald arbetstid, ett förslag som lagts från andra partier i kommunen.

Cherry som satt i panelen berättade även att F! Lund budgeterat för att minska kommunens skuld för eftersatt gatuunderhåll. Gatuunderhåll är nödvändigt för att göra allmänna ytor tillgängliga och skapa framkomlighet för alla, och att inte betala av denna skuld är inte bara oansvarigt ur ett ekonomiskt perspektiv, det utsätter även lundaborna för direkt fara.

Det blev också tillfälle att informera om att Feministiskt initiativ vill reformera hela pensionssystemet! Att vi anser att garantipensionen idag är oacceptabelt låg och att Sverige behöver tänka annorlunda när vi räknar ut hur pensionen är kopplad till arbetslivet.

Paneldebatten avslutades med kaffe och rosa kaka! Tack till PRO Lund!

Cherry 3

Bild 1: Feministiskt initiativ har ordet!

Cherry o Bo

Bild 2: Cherry & Bo minglar efter debatten.